ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ 4 ថ្ងៃ 3 យប់ (ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប & ទីក្រុងភ្នំពេញ) - ត្រឹមតែ $206/នាក់
ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ 4 ថ្ងៃ 3 យប់ (ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប & ទីក្រុងភ្នំពេញ) - ត្រឹមតែ $206/នាក់
ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ 4 ថ្ងៃ 3 យប់ (ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប & ទីក្រុងភ្នំពេញ) - ត្រឹមតែ $206/នាក់